Prihláška na birmovku

27. augusta o 8:07 (Posledná úprava 28. augusta o 20:59)

Žiaci našej farnosti, ktorí teraz nastupujú do 7. ročníka ZŠ, môžu sa zapojiť do prípravy na birmovku. Starší sa prihlasovali pred rokom. Nakoľko epidemiologická situácia nedovoľovala v minulom šk. roku účasť na bohoslužbách, prípravou sa začneme intenzívnejšie zaoberať teraz. Viac informácií získate na mládežníckych sv. omšiach v stredu v Zemianskej Dedine a v piatok v Nižnej. Prihlášku na birmovku môžete vyplniť po kliknutí na nasledujúci odkaz: Prihláška na birmovku

Krst

21. januára o 21:54

Sviatosť krstu vysluhujeme spravidla v nedeľu vo svätej omši. Krstu predchádzajú dve krstné náuky, ktorých sú povinní zúčastniť sa rodičia i krstní rodičia. 

Prvá krstná náuka je raz za tri mesiace (marec, jún, september, december) - termín ohlásime vždy dva týždne dopredu. Odporúčame prvú krstnú náuku stihnúť ešte pred narodením dieťaťa. Táto náuka je spojená s požehnaním matiek pred pôrodom. Požehnanie matiek je na záver svätej omše vo farskom kostole (v sobotu začiatok svätej omše 7:00). Krstná náuka je potom hneď po svätej omši na fare.

Druhú náuku s termínom krstu si rodičia dohodnú s kňazom osobne po narodení dieťaťa.

Manželstvo

21. januára o 21:49 (Posledná úprava 26. marca o 21:48)

Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo, minimálne 3 mesiace pred plánovaným sobášom prídu na farský úrad spísať žiadosť o uzavretie sobáša. Na stretnutí okrem spísania zápisnice vysvetlíme snúbencom celý proces prípravy. 

Snúbenci môžu absolvovať prípravu na prijatie sviatosti manželstva aj účasťou na Kurze prípravy na manželstvo (napr. www.domanzelstva.sk), alebo môžu prípravu absolvovať v UPC na vysokej škole a doložia potvrdenie o absolvovaní prípravy. V takomto prípade snúbenci absolvujú na fare úvodný pohovor spojený so spísaním sobášnej zápisnice a záverečnú náuku s prebratím manželského obradu. 

Stretnutia so snúbencami sa dohadujú individuálne podľa možností snúbencov a kňazov.

Podmienky pre krstného a birmovného rodiča

21. januára o 21:38

Aby niekto plnil úlohu krstného alebo birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva (kánon 874), vyhovovať týmto podmienkam:

  1. Musí ho určiť sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ; musí byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.
  2. Musí zavŕšiť šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku.
  3. Musí byť katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.
  4. Nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.
  5. Nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

Krstným ani birmovným rodičom nemôže byť:

  1. Taký pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti; taký sa môže pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom a to iba ako svedok krstu.
  2. Taký pokrstený a pobirmovaný kresťan, ktorý nežije v platnom sviatostnom manželstve.
  3. Ten kto je rozvedený.
  4. Ten kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ou) neuzavrel (a) sviatostné manželstvo.

Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

Farnosť Nižná pozadie 1Farnosť Nižná pozadie 2Farnosť Nižná pozadie 3