Podmienky pre krstného a birmovného rodiča

21. januára 2021 o 21:38

Aby niekto plnil úlohu krstného alebo birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva (kánon 874), vyhovovať týmto podmienkam:

  1. Musí ho určiť sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ; musí byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.
  2. Musí zavŕšiť šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku.
  3. Musí byť katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.
  4. Nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.
  5. Nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

Krstným ani birmovným rodičom nemôže byť:

  1. Taký pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti; taký sa môže pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom a to iba ako svedok krstu.
  2. Taký pokrstený a pobirmovaný kresťan, ktorý nežije v platnom sviatostnom manželstve.
  3. Ten kto je rozvedený.
  4. Ten kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ou) neuzavrel (a) sviatostné manželstvo.

Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

Krst

9. novembra 2022 o 10:20

Sviatosť krstu vysluhujeme spravidla v nedeľu vo svätej omši. Krstu predchádzajú dve krstné náuky, ktorých sú povinní zúčastniť sa rodičia i krstní rodičia. 

Prvá krstná náuka je raz za tri mesiace (marec, jún, september, december), najbližšie v sobotu 10.12. 2022 - počas rannej svätej omše o 7:00 hod. udelíme požehnanie matkám pred pôrodom a následne bude prvá krstná náuka v priestoroch farského úradu. Tejto náuky sa spolu s rodičmi dieťaťa zúčastnia aj krstní rodičia. Odporúčame prvú náuku stihnúť ešte pred narodením dieťaťa. Druhú náuku s termínom krstu si rodičia dohodnú osobne s kňazom po narodení dieťaťa. 

Ilustračné foto: Krst

Manželstvo

25. augusta 2022 o 9:37

Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo, minimálne 3 mesiace pred plánovaným sobášom prídu na farský úrad spísať Žiadosť o uzavretie sobáša. Na stretnutí okrem spísania zápisnice vysvetlíme snúbencom celý proces prípravy. 

Snúbenci môžu absolvovať prípravu na prijatie sviatosti manželstva aj účasťou na Kurze prípravy na manželstvo (napr. www.domanzelstva.sk), alebo môžu prípravu absolvovať v UPC na vysokej škole a doložia potvrdenie o absolvovaní prípravy. V takomto prípade snúbenci absolvujú na fare úvodný pohovor spojený so spísaním sobášnej zápisnice a neskôr záverečnú náuku s prebratím manželského obradu. 

Stretnutia so snúbencami sa dohadujú individuálne podľa možností snúbencov a kňazov.

Ilustračné foto: Obrúčky
Bg