PRE BIRMOVANCOV, ale nie len pre nich...

11. januára o 1:04 (Posledná úprava 11. januára o 1:05)

Nech sa páči: 25 tém vybratých zo Starozákonných biblických príbehov.

Odporúčam postupne čítať, onedlho ponúkneme možnosť spločnej diskusie na jednotlivé príbehy, lebo každý prináša skúsenosť, ktorá je na nezaplatenie...

Pre prvoprijímajúcich

23. októbra 2021 o 22:45

Milí rodičia! Prosíme preopakujte s vaším dieťaťom druhácke učivo súvisiace s prípravou na prvé sv. prijímanie. Keď to pandemické okolnosti dovolia pozveme Vás na individuálne stretnutie s cieľom lepšie spoznať nielen vedomosti dieťaťa, ale tiež duchovné zázemie vo vašich rodinách. 

Pre birmovancov

13. októbra 2021 o 12:14

Na ceste k dospelosti zbierame vedomosti a skúsenosti tak, aby sme mali

1. poznanie      2. podľa neho žili      3. vedeli ho obhájiť     4. dokázali ho odovzdať

Každé priebežné preskúšanie zahŕňa tieto štyri podmienky. Verím, že to bude príjemný rozhovor o tom, čo určite netreba nevedieť.

Ak nevieš odpovede na otázky 1 – 76, pomôže ti materiál z prípravy na prvé sv. prijímanie. Odpovede si zoštylizuj tak, aby si im rozumel. Tvoje odpovede by nemali byť detské, ale na úrovni dospievajúceho kresťana.

Prihláška na prípravu k prijatiu sviatostí (sv. spoveď a Eucharistia)

4. septembra 2021 o 22:16 (Posledná úprava 13. októbra 2021 o 11:45)

Nech sa páči: vytlačiť, prečítať, vypísať a odovzdať.

Prihláška na birmovku

27. augusta 2021 o 8:07 (Posledná úprava 28. augusta 2021 o 20:59)

Žiaci našej farnosti, ktorí teraz nastupujú do 7. ročníka ZŠ, môžu sa zapojiť do prípravy na birmovku. Starší sa prihlasovali pred rokom. Nakoľko epidemiologická situácia nedovoľovala v minulom šk. roku účasť na bohoslužbách, prípravou sa začneme intenzívnejšie zaoberať teraz. Viac informácií získate na mládežníckych sv. omšiach v stredu v Zemianskej Dedine a v piatok v Nižnej. Prihlášku na birmovku môžete vyplniť po kliknutí na nasledujúci odkaz: Prihláška na birmovku

Krst

21. januára 2021 o 21:54

Sviatosť krstu vysluhujeme spravidla v nedeľu vo svätej omši. Krstu predchádzajú dve krstné náuky, ktorých sú povinní zúčastniť sa rodičia i krstní rodičia. 

Prvá krstná náuka je raz za tri mesiace (marec, jún, september, december) - termín ohlásime vždy dva týždne dopredu. Odporúčame prvú krstnú náuku stihnúť ešte pred narodením dieťaťa. Táto náuka je spojená s požehnaním matiek pred pôrodom. Požehnanie matiek je na záver svätej omše vo farskom kostole (v sobotu začiatok svätej omše 7:00). Krstná náuka je potom hneď po svätej omši na fare.

Druhú náuku s termínom krstu si rodičia dohodnú s kňazom osobne po narodení dieťaťa.

Manželstvo

21. januára 2021 o 21:49 (Posledná úprava 2. januára o 13:27)

Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo, minimálne 3 mesiace pred plánovaným sobášom prídu na farský úrad spísať žiadosť o uzavretie sobáša. Na stretnutí okrem spísania zápisnice vysvetlíme snúbencom celý proces prípravy. 

Snúbenci môžu absolvovať prípravu na prijatie sviatosti manželstva aj účasťou na Kurze prípravy na manželstvo (napr. www.domanzelstva.sk), alebo môžu prípravu absolvovať v UPC na vysokej škole a doložia potvrdenie o absolvovaní prípravy. V takomto prípade snúbenci absolvujú na fare úvodný pohovor spojený so spísaním sobášnej zápisnice a záverečnú náuku s prebratím manželského obradu. 

Stretnutia so snúbencami sa dohadujú individuálne podľa možností snúbencov a kňazov.

Podmienky pre krstného a birmovného rodiča

21. januára 2021 o 21:38

Aby niekto plnil úlohu krstného alebo birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva (kánon 874), vyhovovať týmto podmienkam:

  1. Musí ho určiť sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ; musí byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.
  2. Musí zavŕšiť šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku.
  3. Musí byť katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.
  4. Nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.
  5. Nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

Krstným ani birmovným rodičom nemôže byť:

  1. Taký pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti; taký sa môže pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom a to iba ako svedok krstu.
  2. Taký pokrstený a pobirmovaný kresťan, ktorý nežije v platnom sviatostnom manželstve.
  3. Ten kto je rozvedený.
  4. Ten kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ou) neuzavrel (a) sviatostné manželstvo.

Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

PozadiePozadiePozadie