Spoločnou cestou k 1. sv. prijímaniu a tiež k sviatostnému životu detí 2024

13. septembra o 9:45

Rodičia tretiakov si v predsieni kostola môžu prevziať PRIHLÁŠKU K PRVÉMU SV. PRIJÍMANIU 2024. Vyplnené tlačivo prosíme obratom priniesť do sakristie. Stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí plánujeme v týždni po birmovke (po 24.9.).

Termín vysluhovania Sviatosti birmovania

8. augusta o 14:21

Pripravujeme a tešíme sa na birmovku, ktorá bude v našej farnosti v nedeľu 24. 9. 2023. 

Kto môže prijať sviatosť birmovania?

Sviatosť birmovania môže a má prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol birmovaný. Keďže krst, birmovanie a Eucharistia tvoria jednotu, „veriaci sú povinní prijať túto sviatosť vo vhodnom čase“, lebo sviatosť krstu je síce bez birmovania a Eucharistie platná a účinná, ale uvádzanie do kresťanského života ostáva neúplné. Sviatosť birmovania, rovnako ako sviatosť krstu, sa prijíma len raz za život, lebo nám do duše vtláča nezmazateľný znak.

Keďže sa birmovanie nazýva aj sviatosťou kresťanskej dospelosti, podmienkou je absolvovanie prípravy na prijatie sviatosti birmovania.

Aké sú podmienky na pripustenie k sviatosti birmovania?

Odovzdaním prihlášky na birmovku sa birmovanec zaväzuje k plneniu nasledovných podmienok:

 • pravidelná účasť na svätých omšiach v nedeľu a v prikázaný sviatok;
 • pravidelná svätá spoveď;
 • viesť osobný kresťanský život;
 • účasť na birmovaneckých svätých omšiach, katechézach a stretnutiach s animátormi;
 • nadobudnúť a preukázať primerané náboženské vedomosti.

Kto môže byť birmovným rodičom?

 • praktizujúci katolík po prijatí sviatosti birmovania a Eucharistie (kresťan, ktorý nie je katolíkom, nemôže byť birmovným rodičom);
 • musí zavŕšiť aspoň šestnásty rok života;
 • má byť určený samotným birmovancom (alebo jeho rodičmi, pokiaľ je birmovanec ešte dieťa);
 • má mať úmysel a byť schopný plniť túto úlohu;
 • pokiaľ žije v partnerskom spolužití, musí mať uzavreté sviatostné manželstvo pred tvárou Katolíckej cirkvi;
 • nesmie byť v cirkevnom treste, alebo vylúčený z účasti na sviatostiach (napríklad rozvedený a znovu civilne zosobášený);
 • nesmie byť otcom alebo matkou birmovanca.

Musí viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať:

 • pravidelne chodí na sv. omšu v nedeľu a prikázaný sviatok;
 • pravidelne sa spovedá (aspoň raz za rok);
 • vedie príkladný život v rodine i v spoločnosti;
 • nepohoršuje ostatných slovami ani skutkami a nevystupuje proti Cirkvi a jej záväznému učeniu.
IMG_0201

Podmienky pre krstného a birmovného rodiča

21. januára 2021 o 21:38

Aby niekto plnil úlohu krstného alebo birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva (kánon 874), vyhovovať týmto podmienkam:

 1. Musí ho určiť sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ; musí byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.
 2. Musí zavŕšiť šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku.
 3. Musí byť katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.
 4. Nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.
 5. Nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

Krstným ani birmovným rodičom nemôže byť:

 1. Taký pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti; taký sa môže pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom a to iba ako svedok krstu.
 2. Taký pokrstený a pobirmovaný kresťan, ktorý nežije v platnom sviatostnom manželstve.
 3. Ten kto je rozvedený.
 4. Ten kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ou) neuzavrel (a) sviatostné manželstvo.

Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

Krst

9. novembra 2022 o 10:20

Sviatosť krstu vysluhujeme spravidla v nedeľu vo svätej omši. Krstu predchádzajú dve krstné náuky, ktorých sú povinní zúčastniť sa rodičia i krstní rodičia. 

Prvá krstná náuka je raz za tri mesiace (marec, jún, september, december), najbližšie v sobotu 10.12. 2022 - počas rannej svätej omše o 7:00 hod. udelíme požehnanie matkám pred pôrodom a následne bude prvá krstná náuka v priestoroch farského úradu. Tejto náuky sa spolu s rodičmi dieťaťa zúčastnia aj krstní rodičia. Odporúčame prvú náuku stihnúť ešte pred narodením dieťaťa. Druhú náuku s termínom krstu si rodičia dohodnú osobne s kňazom po narodení dieťaťa. 

Ilustračné foto: Krst
Bg