Termín vysluhovania Sviatosti birmovania

8. augusta o 14:21

Pripravujeme a tešíme sa na birmovku, ktorá bude v našej farnosti v nedeľu 24. 9. 2023. 

Kto môže prijať sviatosť birmovania?

Sviatosť birmovania môže a má prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol birmovaný. Keďže krst, birmovanie a Eucharistia tvoria jednotu, „veriaci sú povinní prijať túto sviatosť vo vhodnom čase“, lebo sviatosť krstu je síce bez birmovania a Eucharistie platná a účinná, ale uvádzanie do kresťanského života ostáva neúplné. Sviatosť birmovania, rovnako ako sviatosť krstu, sa prijíma len raz za život, lebo nám do duše vtláča nezmazateľný znak.

Keďže sa birmovanie nazýva aj sviatosťou kresťanskej dospelosti, podmienkou je absolvovanie prípravy na prijatie sviatosti birmovania.

Aké sú podmienky na pripustenie k sviatosti birmovania?

Odovzdaním prihlášky na birmovku sa birmovanec zaväzuje k plneniu nasledovných podmienok:

 • pravidelná účasť na svätých omšiach v nedeľu a v prikázaný sviatok;
 • pravidelná svätá spoveď;
 • viesť osobný kresťanský život;
 • účasť na birmovaneckých svätých omšiach, katechézach a stretnutiach s animátormi;
 • nadobudnúť a preukázať primerané náboženské vedomosti.

Kto môže byť birmovným rodičom?

 • praktizujúci katolík po prijatí sviatosti birmovania a Eucharistie (kresťan, ktorý nie je katolíkom, nemôže byť birmovným rodičom);
 • musí zavŕšiť aspoň šestnásty rok života;
 • má byť určený samotným birmovancom (alebo jeho rodičmi, pokiaľ je birmovanec ešte dieťa);
 • má mať úmysel a byť schopný plniť túto úlohu;
 • pokiaľ žije v partnerskom spolužití, musí mať uzavreté sviatostné manželstvo pred tvárou Katolíckej cirkvi;
 • nesmie byť v cirkevnom treste, alebo vylúčený z účasti na sviatostiach (napríklad rozvedený a znovu civilne zosobášený);
 • nesmie byť otcom alebo matkou birmovanca.

Musí viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať:

 • pravidelne chodí na sv. omšu v nedeľu a prikázaný sviatok;
 • pravidelne sa spovedá (aspoň raz za rok);
 • vedie príkladný život v rodine i v spoločnosti;
 • nepohoršuje ostatných slovami ani skutkami a nevystupuje proti Cirkvi a jej záväznému učeniu.
IMG_0201
Bg