Jasličková pobožnosť vo farskom kostole a koledovanie detí z eRka - Dobrá novina

9. marca o 11:34

Nesiem vám noviny, počúvajte!
Z betlehemskej doliny, pozor dajte!
Čujte ich pilne sú neomylné: rozjímajte!

2.
Syna nám zrodila čistá Panna,
V jasličky vložila Krista Pána,
k sebe vinula aj zavinula: požehnaná.

3.
Ku nemu anjeli letia z neba,
pastieri veselí ho velebia.
Privítajme ho Pána svojho: ako treba.

4.
Anjeli spasenie nám zvestujú
a Boha vtelenie zvelebujú,
že je zrodený v jasliach zložený: ohlasujú.

PozadiePozadiePozadie