Podmienky pre krstného a birmovného rodiča

21. januára 2021 o 21:38

Aby niekto plnil úlohu krstného alebo birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva (kánon 874), vyhovovať týmto podmienkam:

  1. Musí ho určiť sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ; musí byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.
  2. Musí zavŕšiť šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku.
  3. Musí byť katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.
  4. Nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.
  5. Nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

Krstným ani birmovným rodičom nemôže byť:

  1. Taký pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti; taký sa môže pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom a to iba ako svedok krstu.
  2. Taký pokrstený a pobirmovaný kresťan, ktorý nežije v platnom sviatostnom manželstve.
  3. Ten kto je rozvedený.
  4. Ten kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ou) neuzavrel (a) sviatostné manželstvo.

Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

Bg